Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Raporty PRNews.pl

Ludzie PR-u

Hydepark

Wojciech Boczoń

Michał Kisiel

Mateusz Gawin

Wiadomości

Bankowość

Aktualności

Kariera w finansach

Analizy

Firmy pożyczkowe

Ludzie

Marketing i PR

Inwestycje

Ubezpieczenia

Nieruchomości

Poradniki

SKOK-i

Nasz gość

Produkty finansowe

Zapisz się na newsletter:

W trzecim kwartale PZU poprawił wynik netto o 27%

2016-11-10, 08:51

Grupa PZU w III kw. 2016 roku osiągnęła 649 mln zł skonsolidowanego zysku netto (przypisanego jednostce dominującej) wobec 511 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku (wzrost o 27%). Pozwoliło to osiągnąć skumulowany zysk za 9 miesięcy 2016 roku w wysokości 1 309 mln zł. Składka przypisana brutto za trzy kwartały urosła o 9,2% r/r do poziomu 14 706 mln zł, przy jednoczesnym spadku kosztów administracyjnych o 5,7% do 1 126 mln zł (z wyłączeniem kosztów administracyjnych Alior Bank). Udział w rynku ubezpieczeń na życie ze składką okresową osiągnął rekordowe 45%. 


Po trudnej pierwszej połowie roku kiedy mieliśmy do czynienia z presją na wynik inwestycyjny oraz  wysokimi wypłatami odszkodowań z ubezpieczeń rolnych, w III kw. br. powróciliśmy do znacznie wyższej rentowności mierzonej zyskiem netto. Zarobiliśmy 649 mln zł - to prawie tyle ile w całym pierwszym półroczu. Jeżeli na rynki finansowe powróci przewidywalność, to w kolejnych okresach powinniśmy bardziej odczuć efekt rosnącej składki i redukcji kosztów w działalności ubezpieczeniowej, co pozwala bardziej optymistycznie patrzeć na cały bieżący rok - mówi Michał Krupiński, prezes PZU. I dodaje: - Na początku października br. ogłosiliśmy politykę dywidendową, która ma zapewnić środki na realizację strategicznych celów rozwojowych PZU i daje możliwość atrakcyjnych zwrotów dla akcjonariuszy w formie dywidend. Zarówno ogłoszona strategia, jak decyzje zarządu oraz zmiany w organizacji, zostały pozytywnie ocenione przez analityków agencji Standard & Poors, która po pozytywnej weryfikacji w ramach tzw. testu wrażliwości (stress test), potwierdziła rating PZU na poziomie A-, tj. najwyższym dla polskiej spółki.


Tomasz Kulik, CFO PZU podkreśla: - Udaje nam się zwiększać udziały rynkowe. Osiągnęliśmy rekordowe 45% udziału w rynku ubezpieczeń na życie ze składką okresową. Rentowność ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych pozostaje na bardzo wysokim poziomie. W trzecim kwartale poprawiliśmy marżę zysku operacyjnego w tym segmencie do 24,4%. W ubezpieczeniach komunikacyjnych pomimo wzrostu składek musimy jeszcze trochę poczekać na poprawę wyników. W tym aspekcie silna dyscyplina kosztowa może być kluczem do oferowania naszym klientom w Polsce rozwiązań atrakcyjnych cenowo, pomimo znacznych podwyżek cen na rynku. Dlatego cieszy konsekwentna poprawa wskaźników kosztów administracyjnych. Na koniec III kwartału br. wskaźnik kosztów administracyjnych dla polskich spółek ubezpieczeniowych spadł o 0,7 p.p. r/r do wartości 7,7%.

 

Podsumowanie wyników PZU po III kwartałach 2016 roku


Wpływ na działalność Grupy PZU po III kw. 2016 roku (w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego roku) miały następujące zdarzenia:

  • wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego w efekcie wzrostu średniej składki i liczby ubezpieczeń oraz
    w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych, w szczególności w obszarze zdrowie;
  • wyższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych jako efekt spadku wartości odszkodowań i świadczeń netto przy wzroście składki zarobionej netto;
  • spadek rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych związany głównie ze wzrostem szkodowości w ubezpieczeniach rolnych w efekcie wystąpienia licznych szkód powodowanych siłami natury (negatywne skutki przezimowań);
  • niższe dochody z działalności lokacyjnej (bez działalności bankowej), w szczególności na skutek przeceny pakietu akcji Grupy Azoty z portfela akcji długoterminowych;
  • utrzymanie dyscypliny kosztowej.

Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej r/r w sposób istotny wpłynęło rozpoczęcie konsolidacji Alior Bank w grudniu 2015 roku. W wyniku tej transakcji suma bilansowa wzrosła o ok. 45 mld zł a udziały niekontrolujące osiągnęły wartość 3,9 mld zł (stan na 30 września 2016 roku).

 

Składki


Po III kw. 2016 roku Grupa PZU zebrała składki brutto o wartości 14 706,3 mln zł, czyli o 9,2% wyższe niż w analogicznym okresie 2015 roku. Jest to wynikiem wyższej o 946,1 mln zł sprzedaży w segmencie klienta masowego. Wzrosła też (o 245,8 mln zł) składka w segmencie klienta korporacyjnego, w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych. Na wzrost składki wpływ miał także wzrost sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (o 68,1 mln zł), w wyniki rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych wzrost składki w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej.

 

Inwestycje 

 

Po III kw. 2016 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 2 702,9 mln zł wobec 1 410,1 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku (wzrost o 91,7%). Wyższy wynik po III kw. 2016 roku to przede wszystkim efekt uwzględniania działalności prowadzonej przez sektor bankowy (m.in. przychodów odsetkowych, w tym od kredytów oraz wyniku handlowego) na skutek rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku. Z wyłączeniem działalności bankowej poziom dochodów z działalności lokacyjnej był niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku głównie na skutek niższej wyceny pakietu akcji Grupy Azoty z portfela aktywów długoterminowych. Efekt ten został częściowo skompensowany wyższą wyceną odsetkowych instrumentów finansowych (korzystniejsza sytuacja na rynku długu przy wyższym poziomie aktywów w portfelu).

 

Widać jednak znaczną poprawę wyniku inwestycyjnego Grupy PZU w samym III kwartale, w którym wyniósł on 673,6 mln zł (bez działalności bankowej). To prawie dwukrotnie więcej niż w pierwszym półroczu 2016 roku i znacznie lepiej w porównaniu do 135,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (po wyłączeniu zdarzenia o charakterze jednorazowym - sprzedaży udziałów PZU Litwa mającej 165,5 mln zł dodatniego wpływu na wynik inwestycyjny). Istotna poprawa wyniku jest związana w szczególności z wyższą wyceną na portfelach akcyjnych.

 

Odszkodowania i świadczenia


Po III kw. 2016 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła  9 771,3 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku to wzrost o 7,6%. Do zmiany wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się: wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych w segmencie klienta masowego, w tym głównie ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych oraz wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych w segmencie klienta masowego.

 

Koszty administracyjne i akwizycji


Koszty administracyjne Grupy po III kw. 2016 roku ukształtowały się na poziomie 1 884,1 mln zł względem 1 194,0 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku, czyli były o 57,8% wyższe w relacji do poprzedniego roku.

 

Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank, koszty Grupy PZU wzrosły z tego tytułu o 757,7 mln zł. Jednocześnie odnotowano pozytywny efekt w porównaniu do roku ubiegłego w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce w związku z utrzymywaniem wysokiej dyscypliny kosztowej.

 

Koszty akwizycji po III kw. 2016 roku wzrosły o 176,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego.

 

Zysk


Po III kw. 2016 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 1 957,9 mln zł wobec 2 279,8 mln zł w poprzednim roku (spadek o 14,1%). Zysk netto osiągnął poziom 1 508,0 mln zł i był niższy o 17,7% zł od wyniku w analogicznym okresie 2015 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 308,5 mln zł wobec 1 832,5 mln zł w 2015 roku (spadek o 28,6%).

 

Z wyłączeniem dwóch kluczowych zdarzeń jednorazowych (odszkodowania w ubezpieczeniach rolnych oraz wynik na sprzedaży PZU Litwa) wynik netto osiągnął poziom porównywalny z 2015 rokiem.

 

ROE


Na dzień 30 września 2016 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 16 267,8 mln zł i ukształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do końca 2015 roku (wzrost o 7,6%). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył udziałów niekontrolujących, które m.in. w związku z emisją akcji przez Alior Bank w I półroczu 2016 roku osiągnęły wartość 3 891,1 mln zł i wzrosły o 77,3% względem końca 2015 roku. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej spadły o 764,7 mln zł względem poprzedniego roku efekt podziału zysku za 2015 rok w tym przeznaczenia na wypłatę dywidendy 1 796,1 mln zł częściowo skompensowany wynikiem wypracowanym w trakcie 3 kwartałów 2016 roku.

Po III kw. 2016 roku Grupa PZU osiągnęła zwrot z kapitałów własnych na poziomie 13,8%. Wskaźnik ROE (uroczniony) był niższy o 5,3 p.p. niż w poprzednim roku.

 

Wypłacalność wg Solvency II


Od dnia 1 stycznia 2016 roku ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadzono do polskiego reżimu prawnego nowe wymogi kapitałowe Solvency II. Według stanu na koniec I półrocza 2016 roku oszacowany wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 256,3%. Tak wysokie wskaźniki stawiają Grupę PZU wśród grup ubezpieczeniowych o najwyższej sile kapitałowej.

 

 

             
 

Lp.

Wyszczególnienie

Okres 9 m-cy

 
 

(w mln zł)

zakończony w dniu

 
 

 

30.09.2016

30.09.2015

 
 

1.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

14 706,3

13 461,3

 
 

2.

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

(9 771,3)

(9 079,7)

 
 

3.

Dochód z działalności lokacyjnej, w tym:

2 702,9

1 410,1

 
 

3a.

Przychody netto z inwestycji

3 051,6

1 233,3

 
 

3b.

Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji

(444,4)

237,4

 
 

3c.

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej

95,7

(60,5)

 

 

4

Koszty odsetkowe

(574,9)

(85,3)

 

 

5.

Zysk netto, w tym:

1 508,0

1 832,4

 
 

5a.

zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej

1 308,5

1 832,5

 
 

5b.

zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących

199,5

(0,1)

 
 

6.

Kapitały własne

16 267,8

12 369,7

 
 

7.

Aktywa finansowe wraz nieruchomościami inwestycyjnymi

93 863,2

58 013,6

 
 

8.

Aktywa razem

112 913,9

67 500,9

 
                 

 Bezpłatny newsletter PRNews.pl:

Zapisz się na newsletter:

Dołącz już dziś do niemal 38 tys. odbiorców!